Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin http://www.akupunkturforbundet.se Fri, 19 Dec 2014 09:07:59 +0000 sv-SE hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.0.1 Akupunktur och forskning http://www.akupunkturforbundet.se/akupunktur-och-forskning/ http://www.akupunkturforbundet.se/akupunktur-och-forskning/#comments Thu, 18 Dec 2014 17:34:08 +0000 http://www.akupunkturforbundet.se/?p=4996 Omvärlden efterfrågar forskning som kan avgöra om klassisk akupunktur kan uppvisa vetenskapliga bevis. På den internationella arenan presenteras ständigt nya forskningsrapporter som styrker akupunkturens effekt, men svenska akupunkturstudier finns det dock fortfarande få av. Detta beror till stor del av att den klassiska akupunkturen ännu inte uppnått akademisk status i Sverige och därmed saknas koppling till universitet och forskningsmedel.

 

Forskning kan genomföras på flera sätt. Den vanliga vägen att genomföra forskning är med dubbelblinda och randomiserade studier. Kliniska fallbeskrivningar räknas också som forskning.

 

Under 2014 startade förbundet en insamling av kliniska fallbeskrivningar som medlemmarna uppmanas att skicka in. Uppgifterna som samlas in består av två delar. Första delen innehåller akupunktörens beskrivning av diagnos, behandlingsstrategi samt resultat. Den andra delen består av klientens egen upplevelse av akupunkturbehandling och resultat.

 

Svenska Akupunkturförbundet – TKM har som mål att bygga upp en databank med tusentals kliniska fallbeskrivningar för att kunna bidra till att klassisk akupunktur ska räknas som vetenskap i framtidens Sverige.

 

]]>
http://www.akupunkturforbundet.se/akupunktur-och-forskning/feed/ 0
Nya förutsättningar… http://www.akupunkturforbundet.se/nya-forutsattningar/ http://www.akupunkturforbundet.se/nya-forutsattningar/#comments Thu, 09 Oct 2014 19:55:17 +0000 http://www.akupunkturforbundet.se/?p=4966 Ja då har vi fått en ny regering och det innebär att det finns nya personer att kontakta kring möjligheten för att få välja akupunktur som behandlingsform. Ja då menar jag så klart den Klassiska Akupunkturen, som förutsätter en lång och gedigen utbildning. Hur ser det ut i Landstingen runt i Sverige? På dom! Bjud in dem! Ge dem en omgång! En omgång akupunktur eller ett samtal över en hälsosam kopp te kanske. Under hösten kommer vi att ta kontakt med den nya ministern på sjukvårdsområdet. Om han inte tidigare stött på akupunktur som behandlingsform är det dags, men kanske kan hans intresse och kunskap om idrott vara en ingång.

]]>
http://www.akupunkturforbundet.se/nya-forutsattningar/feed/ 0
WHO´uppmaning att göra komplementära metoder tillgängliga, hur ser partierna på den? http://www.akupunkturforbundet.se/whouppmaning-att-gora-komplementara-metoder-tillgangliga-hur-ser-partierna-pa-den/ http://www.akupunkturforbundet.se/whouppmaning-att-gora-komplementara-metoder-tillgangliga-hur-ser-partierna-pa-den/#comments Fri, 12 Sep 2014 07:09:46 +0000 http://www.akupunkturforbundet.se/?p=4943 Världshälsoorganisationen, WHO, uppmanar medlemsländerna att verka för bättre tillgänglighet till komplementära metoder som t.ex. Klassisk Akupunktur och Ayurvedisk medicin. WHO pekar också på vikten av att bedriva forskning och reglera hanteringen för att främja säker användning av effektiva behandlingsmetoder.

Vi frågade partierna hur de såg på detta, och med vilken strategi som deras parti arbetade för detta, och om de kunde se något resultat av strategin.

 

Centerpartiet svarar: ”Skolmedicinen har mycket att lära av de metoder som finns inom komplementär och alternativ medicin – till exempel vad gäller helhetssynen på människan. Centerpartiet tycker att det är positivt om en större evidensbas kan byggas ut genom forskning och studier.”

Folkpartiet svarar: ”WHO kan bara utfärda rekommendationer till länderna. I Sverige har vi en lång tradition att behandlingar inom hälso- och sjukvården ska vara evidensbaserade. Därför är vi positiva till att komplementär och alternativ medicin genomgår kliniska prövningar och därefter  evidensprövas innan man tar ställning till om den bör införlivas i den reguljära medicinen.”

Vänsterpartiet:  Vi är tillfreds med hur hälso- och sjukvården samt berörda myndigheter arbetar med dessa frågor och ser ingen anledning att ändra gällande regelverk.

Socialdemokraterna svara : ”Vi kan inte se något resultat av arbete med direktivet. Vad som bör göras och hur det ska gå till är något som måste analyseras vidare. Vi har inte möjligheter att i opposition utreda denna fråga.”

Miljöpartiet menar att det är en viktig uppgift, att det är viktigt att forskning i området bedrivs.

I samma linje går de övriga partiernas svar, utom Feministiskt Initiativ där den som svarade inte visste om att WHO har uppmanat länderna att arbeta med frågan. De anser dock att det finns ett viktigt utvecklingsområde då det gäller möjlighet att ge gemene man större tillgång till fler hälsobevarande behandlingsmetoder.

Vad kan representanterna för det parti ni tänker rösta på, om WHO´s uppmaning och orsakerna till uppmaningen?

Vad vet du själv? Här kommer en länk där det finns information att använda i samtalen med politikerna.

(WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090_eng.pdf

och
http://macaubusinessdaily.com/Society/Traditional-medicine-slow-climb-towards-global-respect)

 

]]>
http://www.akupunkturforbundet.se/whouppmaning-att-gora-komplementara-metoder-tillgangliga-hur-ser-partierna-pa-den/feed/ 0
Moms eller inte på akupunkturbehandling http://www.akupunkturforbundet.se/moms-eller-inte-pa-akupunkturbehandling/ http://www.akupunkturforbundet.se/moms-eller-inte-pa-akupunkturbehandling/#comments Thu, 11 Sep 2014 20:51:52 +0000 http://www.akupunkturforbundet.se/?p=4941 Vi ställde en fråga som gäller moms på sjukvård. Sjukvård är generellt momsbefriad, vilket gäller för den akupunktur som ges inom skolmedicinen oavsett om terapeuten utför sina behandlingar inom offentlig sektor eller om det sker utanför i en privat praktik. Kravet är att termopapperen har legitimation, som sjukgymnast, sjuksköterska eller läkare t.ex.  Den som gått en lång utbildning i Kinesisk Medicin och kompletterat med erforderlig mängd basmedicin har inte samma möjligheter som den med legitimation och en kort akupunkturkurs. Den patient som blir behandlad av en terapeut utan legitimation får högre kostnader för sin behandling.

Så vad tyckte partierna om detta, som i princip ger en olik konkurrens situation?

Generellt hänvisar man till diskussionen om legitimation, och att det är Socialstyrelsen som fått uppdraget av politikerna att bedöma vilka kategorier av terapeuter som bör ha legitimation. Återigen en hänvisning till att finansiering för den offentliga sjukvården och att det enligt Socialstyrelsen saknas tillräckligt med evidens för att släppa fram den akupunktur som har sin grund i Traditionell Kinesisk Medicin.

För närvarande är samtliga partier eniga, utom Miljöpartiet som vill arbeta för ökad möjlighet för verksamheter som erbjuder komplementära metoder och förbättra valmöjligheten. Feministiskt Initiativ vill gärna se över regelverket. Sverige Demokraterna svarade inte.

Det finns dem bland oss i vårt förbund som menar att det vore sämre med legitimation. Det skulle innebära en annan form av kontroll från myndigheterna, kanske skulle vi ”tvingas”ta emot fler patienter som inte har samma driv att faktiskt förändra sin livssituation, kanske…

Andra menar att det skulle ge patienter möjlighet att välja från e bredare palett av terapeuter och att det skulle ge större möjligheter för terapeuterna att klara sin försörjning med sin verksamhet som terapeut.

Är det nödvändigt att momsbefrielse  är knutet till legitimation?  Finns det alternativ? Är det kanske snarare en konkurrensfråga som berör små företag? Fråga representanten för det parti du tänker lägga din röst på. Kräv gärna svar innan du klistrar igen kuvertet med din röst!

 

]]>
http://www.akupunkturforbundet.se/moms-eller-inte-pa-akupunkturbehandling/feed/ 0
Akupunktur, hur ser politikerna på det? http://www.akupunkturforbundet.se/akupunktur-hur-ser-politikerna-pa-det/ http://www.akupunkturforbundet.se/akupunktur-hur-ser-politikerna-pa-det/#comments Thu, 11 Sep 2014 17:02:24 +0000 http://www.akupunkturforbundet.se/?p=4939 Under veckorna före Almedalsveckan fick riksdagspartierna ( plus FI) ta emot ett antal frågor från Svenska akupunkturförbundet TCM. Det förefaller som att kunskapen om akupunktur är ganska liten, i vart fall då det gäller skillnader mellan olika former av akupunktur.

Synen på hur man ser på möjlighet att välja akupunktur som vårdform varierar, och kanske kan okunskapen vara en av orsakerna. Men det finns fler. Generellt hänvisas det till socialstyrelsen. Intressant är att Socialstyrelsen hänvisar till politikerna. Socialstyrelsen är en statlig myndighet som tar emot sitt uppdrag via ett regleringsbrev från regeringen. Sedan är det upp till ledningen i myndigheten att tolka innehållet, och att redovisa resultat som ska överensstämma med regeringens uttalade uppdrag. Ofta är det också överenskommelser i riksdagen, som ligger i grunden för uppdraget.

Är du (eller ditt parti) beredd att verka för att äkta akupunktur skall ingå i det fria vårdvalet? var frågeställningen.

Centerpartiet menar att det i dagsläget saknas tillräckligt med evidens för den form av akupunktur som bygger på Traditionell Kinesisk Medicin, därför ska det inte ingå i det fria vårdvalet.

Folkpartiet hänvisar också till att det enligt Socialstyrelsen saknas tillräcklig evidens, och därför kan inte akupunktur baserat på TKM ingå i det fria vårdvalet eller bekostas av socialförsäkringssystemet.

Kristdemokraterna hänvisar till att det är läkare och andra professioner som beslutar om vilken vård som ska utföras. Men de är öppna för att det som kallas för alternativa vårdformer ska kunna släppas in i större omfattning än idag. Men det är viktigt att patientsäkerheten uppfylls. Vårdavtal är en konkret möjlighet för landstingen att släppa in andra vårdformer.

Moderaterna vill inte att fler verksamheter ska bli finansierade av skattemedel.

Socialdemokraterna menar att det är sjukvårdens professioner som ska besluta om detta, inte politikerna. De hänvisar också till att det är Socialstyrelsen som har ett övergripande ansvar för att de olika professionerna ger vården på rätt sätt och att de använder de bästa metoderna. 

Vänsterpartiet hänvisar till att det enligt sjuk och hälsovårdslagen ska vara möjligt för patienten att välja behandlingsalternativ i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Om det finns metoder som gör det bör de vara möjliga att välja. De ser ingen anledning att göra något åt nuvarande lagstiftning.

Miljöpartiet menar att det måste vara upp till varje landsting att besluta om vad som ska ingå i det fria vårdvalet inom den egna regionen. De anser också att det är bekymmersamt med de som utövar metoder med mycket kort utbildningstid ( avser legitimerad personal som  gått korta utbildningar på allt från några dagar till en 15 poängs-kurs på universitetsnivå), och att det borde lyftas med Socialstyrelsen.

Sverige Demokraterna har inte svarat.

Feministiskt Initiativ vill att man ska se vilka möjligheter det finns att släppa fram akupunktur i det fira vårdvalet.

Som jag skrev i går i mitt förra inlägg är det flera företrädare för de olika partierna som inte delar samma åsikt som de centralt valda företrädarna.  Fråga dem ni tänkt att lägga er röst på, pressa dem på svar! Ju fler vi kan påverka på lokalt plan desto större är möjligheten att påverka centralt. Hitta någon inom det parti som ni väljer som stöttar den åsikt just DU har i frågan och kryssa för just det namnet.

Go for it!

 

]]>
http://www.akupunkturforbundet.se/akupunktur-hur-ser-politikerna-pa-det/feed/ 0
Valdags! http://www.akupunkturforbundet.se/valdags/ http://www.akupunkturforbundet.se/valdags/#comments Wed, 10 Sep 2014 20:08:49 +0000 http://www.akupunkturforbundet.se/?p=4936 HAR NI GJORT ERT VAL ÄNNU?

Om inte, fråga i valstugorna hur era representanter ställer sig till Klassisk Akupunktur.  Inför Almedalsveckan fick riksdagspartierna svara på en enkät, svaren har kompletterats efteråt då alla inte hade möjlighet att svara inledningsvis.

Vi ställde frågan om hur man i partiet såg på ÄKTA AKUPUNKTUR.  Det vanligaste svaret var att hänvisa till Socialstyrelsen och bedömningen därifrån kring om det finns vetenskapligt stöd och att det ju redan utförs akupunktur inom skolmedicinen.

S menar att det redan finns akupunktur inom skolmedicinen. Men de är intresserade att få mer kunskap i ämnet. Svårt att inkludera fler aktörer i den offentligt finansierade vården.

V hänvisar till Socialstyrelsen, men vill gärna veta mer om fenomenet. Svårt att inkludera fler insatser inom offentlig sjukvård, men skrämmande att vissa grupper har svårare att få del av relevanta behandlingar.

MP Anser att komplementära metoder bör tillgängliggöras, bland dem akupunktur. Bra för miljön och för människan.

C hänvisar till Socialstyrelsen och var vaga i sina svar. 

FP hänvisar till Socialstyrelsen och pekar på evidens och forskningsresultat som man anser saknas.

KD hänvisar till Socialstyrelsen, evidens och forskning, samtidigt som de är intresserade av att få ta del av mer information i ämnet.

M hänvisar till Socialstyrelsen och menar att det är svårt att inlemma fler i den offentligt finansierade vården.

SD svarade inte

FI är intresserade av komplement.

Samtidigt finns det riksdagsrepresentanter för samtliga partier (oklart om SD som inte svarat överhuvudtaget) som arbetar aktivt för ökad möjlighet att kunna välja akupunktur, då också den vi under Almedalsveckan benämnt ÄKTA AKUPUNKTUR.

Därför : oavsett vilket parti som ni väljer – kräv svar av  representanten om inställning till akupunktur, fråga om de vet skillnaden mellan olika former av akupunktur!

 

]]>
http://www.akupunkturforbundet.se/valdags/feed/ 0
I Tyskland invigdes för några dagar sedan ett nytt sjukhus http://www.akupunkturforbundet.se/tyskland/ http://www.akupunkturforbundet.se/tyskland/#comments Sun, 10 Aug 2014 08:01:37 +0000 http://www.akupunkturforbundet.se/?p=4893 I Tyskland invigdes för några dagar sedan ett nytt sjukhus där skolmedicin är en del av behandlingen. För att skapa bästa möjlighet för patienten kombineras den med massage, örtmedicin, hypertermi bland flera andra metoder som i Sverige endast kan hittas utanför offentlig sjukvård. Frågan är när tillräckligt många i Sverige får upp ögonen och dessutom har modet att släppa fram metoder som gynnar patientens hälsa på fler sätt än den traditionella skolmedicinen erbjuder. För att det ska bli möjligt behöver majoriteten av politikerna mer kunskap som kommer från fler källor än idag. Ett öppet sinne men också kritiskt tänkande kanske är receptet?

Nedan följer ett citat från Canal 2nd opinion från 29 juli. http://2op.se/2014/07/29/alternativbehandlande-sjukhus-vaxer-i-tyskland/

” I Tyskland har man en mer vidgad syn på vad som läker en patient. Borgmästaren i Bad Emstal, Ralf Pfeiffer, berättar under en videointervju med Canal 2nd Opinion att det viktigaste är att patienten blir frisk, inte vilken behandling som anses vara rätt.
I Sverige däremot finns en stor skepsis mot all alternativmedicin. Det ställs krav på att behandling inom traditionell vård ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. En behandlingsmetod som t ex hypertermi, som används på Arcadia praxisklinik, anses inte kvala in under det begreppet i Sverige, men används på flera universitetssjukhus runt om i världen med goda resultat.

När vi berättar om den begränsande synen på alternativmedicin för borgmästare Pfeiffer kommer han genast med en inbjudan till svenska politiker och läkare att komma till Bad Emstal för att se hur väl den tyska modellen med integrativ medicin kan fungera. Frågan är om någon skulle våga nappa på erbjudandet?”

http://www.arcadia-krebstherapie.de

 

 

]]>
http://www.akupunkturforbundet.se/tyskland/feed/ 0
AKUPUNKTUR vs. akupunktur http://www.akupunkturforbundet.se/akupunktur-vs-akupunktur/ http://www.akupunkturforbundet.se/akupunktur-vs-akupunktur/#comments Wed, 18 Jun 2014 05:23:30 +0000 http://www.akupunkturforbundet.se/?p=4861 AKUPUNKTUR vs. akupunktur

I Sverige praktiseras två skilda former av akupunktur efter helt olika principer trots att de har samma namn.
Den ena metoden grundar sig på en flertusenårig läkekonst där man tar hänsyn till hela människans tillstånd.
Den andra är en västerländsk teknik från 1980-talet där strävan enbart är att mildra smärta eller sjukdomssymptom.

 

ÄKTA AKUPUNKTUR ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN (TKM/TCM)

Äkta TKM-Akupunktur – den klassiska kinesiska formen av akupunktur – följer i stället sitt ursprung från Kina. Där har den praktiserats i en obruten tradition i flera tusen år, även så i större delen av Asien och sedan flera hundra år också i resten av världen. Med erfarenhet har man vunnit en djup insikt i hela människans livsprocess utan att skilja på kropp och själ, som man gör i väst. På så vis har Äkta Akupunktur skapat en exakt vetenskap med ett komplett fungerande system som används kliniskt.

Äkta Akupunktur kräver av sina utövare flerårig utbildning och praktisk erfarenhet för att ställa exakt diagnos för korrekt terapi. I gengäld ger metoden en synnerligen kostnadseffektiv, miljövänlig, biverkningsfri, väl beprövad och evidensbaserad möjlighet såväl till friskvård som till förebyggande och behandling av otaliga sjukdomstillstånd.

Vanliga tillstånd som behandlas med akupunktur och som enligt WHO har bevisad effekt (EBM), är bland annat stroke, depression, migränhuvudvärk, högt och lågt blodtryck, astma, bihålebesvär, allergier, illamående, immunsvars-, matsmältnings-, menstruationsbesvär, mag-, gallstens- och njurstenssmärta, reumatiska ledsjukdomar, hormonella störningar, idrottsskador samt smärt– och stresstillstånd. Eftersom Äkta Akupunktur söker grundorsakerna till sjukdomskomplexet leder terapin vanligtvis till bestående resultat med inte sällan önskade bieffekter, exempelvis bättre sömn.

 

AKUPUNKTUR (SENSORISK NERVSTIMULERING) FÖR SMÄRT– OCH SYMPTOMLINDRING

Västerländsk akupunktur ofta benämnt som medicinsk akupunktur, är en starkt förenklad teknik utifrån kinesisk akupunktur som inte följer dess ursprungliga principer. Denna akupunktur behandlar främst muskelsmärta. Genom att sticka vissa reflexpunkter stimuleras kroppens utsöndring av så kallade endorfiner. Det påminner om effekten av smärtstillande mediciner. Det är denna ”akupunktur i begränsad omfattning” som används inom den offentliga sjukvården. Den kräver ingen utbildning, men sjukvårdspersonal undervisas vanligen i 2–6 veckors teori och praktik för att utföra den. Den korta kurstiden samt att principerna för Traditionell Kinesisk Akupunktur inte berörs innebär givetvis en begränsad behandlingsmöjlighet och också en riskfaktor för patienterna.

 

Sveriges enda yrkesförbund för akupunktörer med utbildning i Traditionell Kinesisk Medicin

Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin, SATCM, grundades 1981.
Vi kräver av våra medlemmar minst tre års kvalificerad postgymnasial utbildning i Traditionell Kinesisk Akupunktur, samt dessutom västerländsk basmedicin motsvarande minst 60 högskolepoäng. Vi följer WHO:s utbildnings-dokument inom akupunktur samt Europeisk standard. Målen för SATCM är därför auktorisation med skyddad yrkestitel via statligt subventionerad högskoleutbildning. Dessutom BOT-avdrag och rättvis moms för att erbjuda klienterna liknande förutsättningar som den etablerade vården.

Våra medlemmar utför med säkerhet hundratusentals akupunkturbehandlingar varje år bara i Sverige.

Du är också varmt välkommen till en äkta akupunktör nära dig via vårt medlemsregister på: www.akupunkturforbundet.se

 

]]>
http://www.akupunkturforbundet.se/akupunktur-vs-akupunktur/feed/ 0
På väg mot Almedalen! http://www.akupunkturforbundet.se/pa-vag-mot-almedalen/ http://www.akupunkturforbundet.se/pa-vag-mot-almedalen/#comments Fri, 13 Jun 2014 14:42:28 +0000 http://www.akupunkturforbundet.se/?p=4853 Svenska Akupunkturförbundet TCM kommer att för åttonde året vara på plats under Almedalsveckan.

Paneldebatten med Alexandra Pascalidou måndagen den 30 juni kl 14.00 på Joda Bar, kommer att vara årets höjdpunkt. Blir det i år som politikerna förstår hur många som kan bli bättre av miljövänlig medicin? Eller kanske att hälsoekonomi är lättare att förstå, hur mycket pengar det faktiskt finns att spara om akupunktur och andra komplementära metoder får en mer framskjuten roll?

Har ni möjlighet att komma till Gotland under Almedalsveckan, kom och delta i debatten och besök oss i vårt tält.

// Akupunkturförbundet TCM

]]>
http://www.akupunkturforbundet.se/pa-vag-mot-almedalen/feed/ 0
Svenska akupunkturförbundet i Almedalen. http://www.akupunkturforbundet.se/svenska-akupunkturforbundet-i-almedalen-2/ http://www.akupunkturforbundet.se/svenska-akupunkturforbundet-i-almedalen-2/#comments Sat, 10 May 2014 14:28:33 +0000 http://www.akupunkturforbundet.se/?p=4808 Svenska akupunkturförbundet står för höga utbildningskrav i klassisk akupunktur. För åttonde året i rad kommer förbundet att vara på plats under politikerveckan i Almedalen.

dnannons

]]>
http://www.akupunkturforbundet.se/svenska-akupunkturforbundet-i-almedalen-2/feed/ 0