Vanliga frågor och svar om akupunktur och förbundet

Vad definierar en akupunktör?
Enligt internationell standard skall en akupunktör (behandlare som utför akupunktur) ha flerårig utbildning.
Grunderna inom traditionell kinesisk akupunktur skall ha studerats och praktiserats ett flertal år samt i västvärlden även en för akupunkturen anpassad skolmedicinsk basutbildning ha genomförts. Hör alltid med den som utför akupunktur hur lång utbildning denne har och om patientförsäkring finns.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen är vanligtvis treårig, upp till fem år.
Vidareutbildningar sker även, i Sverige årsvis genom Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin.
Minimikrav för akupunktörer anslutna till Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin är studier under tre år enligt förbundets kursplan.

Vad kan akupunkturen hjälpa?
Akupunktur påverkar allmäntillståndet och ger homeostas/jämnvikt i kroppens funktioner.
Det anses som en av grundpelarna inom traditionell kinesisk akupunktur att stödja redan befintlig god hälsa såsom att exempelvis påverka blodtrycket att hållas på en fortsatt normal nivå. Sjukdomsbehandling är också en del av akupunkturen och gäller både vid kroppslig såväl som själslig ohälsa. Behandlingsområdena är av mycket skiftande slag och av ett stort antal tillstånd eftersom akupunkturen påverkar hela kroppen. Några områden är smärtor, allergier, inflammationer, hormonella obalanser med flera sjukdomar och tillstånd.

Hur många behandlingar krävs med akupunktur?
Varje person behandlas utifrån sitt tillstånd, symtom/kroppstecken. Behandlingsupplägget är beroende av många saker såsom problemets storlek, hur detta uppkommit, hur länge det har funnits och personens övriga hälsa och livsstil. Mycket förenklat beskrivet behövs 5 behandlingar för lindriga skador, 10-15 eller fler vid svårare sjukdomar. Vid kroniska sjukdomar kan enstaka stödbehandlingar ges månads- eller kvartalsvis efter avslutad behandlingsåtgärd.

Är patienten försäkrad under behandling?
Svar ja. Patientförsäkring finns hos alla akupunktörer som är medlemmar i Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin.

Hur ställer akupunktören sin diagnos/hälsobedömning?
Vad den sökande berättar är av stort värde för akupunktören. Akupunktören frågor också om hälsan i stort, livsstil och kroppen i allmänhet för att skapa en helhetsbild att utgå ifrån vid behandlingen. En kroppsbedömning genom kinesisk medicinsk pulstagning och inspektion av tungan sker också.

Vad menas med att akupunktörer ser helheten kring patienten?
En god diagnos/kroppsbedömning och en verksam akupunkturbehandling kräver att den sökande bedöms både kroppsligt och själsligt. Därför är en människas känslostatus också viktig vid behandling av sjukdomar. Behandlaren och den sökande försöker tillsammans ta reda på roten till sjukdomen och försöker förändra situationen av både närmiljön, födointag och flera andra påverkbara saker.

Följer Svenska Akupunkturförbundets akupunktörer Socialstyrelsens hygienkrav?
Svar ja. Förbundet har även demokratiskt och enhälligt stadgat att förbundets medlemmar endast får använda engångsnålar.

Vilka är riskerna med akupunkturbehandling?
Eftersom akupunkturen stimulerar kroppens eget försvar och homeostas (jämvikt) är skadorna försumbara eller mycket små om akupunktur utförs av flerårigt utbildade akupunktörer. Ibland kan den behandlade uppleva kortare stegring av ett symptom såsom ökad svettning efter behandling. Detta är dock snabbt övergående och skall ej ses som farlig biverkan för kroppen.

Hur många fall av skador finns av akupunktur utförda av medlemmar?
Av Svenska akupunkturförbundets medlemmar finns inga rapporterade skador. Hundratusentals behandlingar har utförts av förbundets medlemmar vilket visar en i procent mycket säker behandlingsmetod då den utförs av flerårigt utbildad akupunktörer.

Kan min läkare skriva en remiss till en akupunktör och landstinget betala?
Tyvärr inte i dagsläget.

Vårt förbund, politiker och enskilda strävar för att den enskilda patienten skall ha rätt till skattepengar för behandling med traditionell akupunktur, dvs Fritt Vårdval. Framtiden får utvisa om någon förändring kommer till stånd då detta är en politisk fråga. Många företag betalar eller subventionerar sina anställda och det finns skatteavdrag för rehabilitering

Vilka fall skickar akupunktörer vidare till läkare?
Akupunktör skickar vidare alla patienter där man misstänker allvarlig sjukdom där läkarens bedömning är nödvändig eller där annan vård skulle vara mer verksam. De flesta akupunktörer arbetar nära läkare och annan sjukvårdspersonal men som privata aktörer. Det finns ingen motsättning i att använda den behandling som är bäst för patienten vare sig det är akupunktur eller västerländsk medicin; den behandling som gagnar patienten bäst skall användas.