Möte med European Benefyt Foundation | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Möte med EBF (European Benefyt Foundation ) i Bryssel 21/11 2009

Närvarande från Sverige : Lars Nilsson ,Tomas Rudin

EBF är en fond som håller på att grundas med säte i Bryssel . En av initiativtagarna är Chris Dhaenens L.Ac, Herbalist Belgium. Michael McIntyre  Herbalist GB har varit en drivande kraft inom Kinesisk örtmedicin sedan decennier och ligger bakom ett stort lobby arbete  för att denna diciplin att fortleva efter nya lagförslag i Storbrittaninen.  Erica Mann är en annan nyckel person som fungerade som moderator under mötet . Erica har varit verksam under 15 år i EU-parlamentet och lämnade sina uppdrag i sommaren 2009, hon kommer att bistå styrelsen med sitt kontaktnät och erfarenhet  under det digra lobby arbete som måste genomföras. Motivet till fondens tillkomst är ett lagförslag från EU som kommer att få stora konsekvenser för den nuvarande marknaden av alla former av  örtmedicin .Om lagen( som ska träda i kraft april 2011) går igenom som den ser ut nu, kommer i princip en hel bransch att försvinna . För alla som arbetar och har  försörjning från denna verksamhet kommer det att bli mycket svårt att fortsätta på samma sätt som idag.

Det är mot denna kortfattade bakgrund som några eldsjälar har försökt väcka resten av medlemsländerna i Europa för att agera i sista stund. Syftet med fonden är att bilda en styrelse

som skall ha sitt säte i Bryssel för att vara nära besluts processer. Ett förslag till en styrelse togs fram , även förslag på hur mycket pengar som behövs under 1år för att driva projektet(ca 2-3milj sek) och en avgift som är beroende på status av medlem , distributörer eller terapeuter.

Hittills har organisatörerna bakom fonden blivit sponsrade av företag i branschen .

Lagen som det hela handlar om heter THMPD ( Traditional Herbal Medicine Products   Directive) samt NF( Novel food ) reglering .

Beroende på enskild medlemsstats lagstiftning ,tolkning och tillämpning ,kan en traditionell

ört antingen adresseras som medicin eller foodsupplement , men gråzonen är betydande . I praktiken finns det ingen traditionell ört som passar 100% i endera grupp. Det stora flertalet  av alla formler representerar örter från båda grupper . Det var mot denna bakgrund att   klargöra vad som är foodsupplement  eller medicin som regelverket tillkommit. Tyvärr blir  den i verkligheten ett mycket trubbigt instrument ,och tar i stort sett inte någon hänsyn till Traditionell användning av örter enligt tex Kinesisk pharmacopecia . EBF anser att lagen måste harmoniseras och få en annan tillämpning om vi som terapueter i framtiden ska kunna arbeta med  örter och kunna leverera produkter till konsumenter som fyller sin funktion och har en god säkerhet .

 

Sammanfattning om vilka konsekvenser THMPD i praktiken kommer att få om den tillämpas som den ser ut idag .

-Flertalet av alla distributörer som i huvudsak  säljer örter kommer att upphöra , endast några få stora har någon teoretisk möjlighet att överleva.

-Endast piller sammansatta av max 4 eventuellt 6 örter blir tillåtna.

-Ingen möjlighet att leverera individuellt blandade ört recept till kund.

-Höga analys kostnader av örter sk. registrerings avgifter som kan variera från 200 sek till

300.000 /ört

-Analyser  kommer att göras genom monospectrum tester (analys av ett enskilt verksamt ämne som kan ge en snäv och missvisande bild av hela örtens användning) istället för fullspectrum (analys av hela växtdelen som används i medicin eller föda)

 

-Ingen förskrivning på  medicin som godkänns , kunden ska själv få  välja  i butik vad som kan tänkas passa bäst vid något specifikt besvär. Följden blir i bästa fall att kunden hittar rätt medicin som fungerar , i andra hand ingen verkan alls och i tredje hand vid fel val kommer symtomen att förvärras.

Chris Dhaenens och Solange Vynckier Pharmacist Belgien presenterade den sk. Belgiska approachen som ska ses som  ett medium till THMPD  och är ett försök till att harmonisera

regelverket .I dagsläget är detta det  enda framtagna alternativ som finns och det kommer

förmodligen att ställas mot THMPD som ett förslag .

Syftet med den Belgiska approachen är att göra en tydligare gränsdragning mellan medicin och foodsupplement ,genom att använda sig av homeostas begreppet dvs man balanserar härigenom på en lina där dosering av de aktiva ingredienserna i  örter är avgörande när  foodsupplement övergår till medicin . Här vill man använda sig av maximum och minimum gränser för att klara gränserna under medicinsk effekt .Medicinsk effekt skulle motsvara då

doseringen av en viss substans har en terapuetisk effekt på en väldefinerad patologi .

Publikationen Homeostasis a model to distinguish between foods and medicinal products som ligger till grund för den Belgiska approachen kan läsas i sin helhet på  websidan från Partial agreement in the Social and Public Health Field / www.coe.int/soc-sp  ,en rekommendation är att alla som är engagerade i frågan tar del av detta.

En fråga som uppkom var , vad det bör krävas för standard på terapeuter som arbetar med Ayervedisk ,Västerländsk eller Kinsesisk örtmedicin .Svaret som gavs var att det är en alldeles för stor fråga att inkludera i detta sammanhang .Dock fanns det en önskan från panelen att höja utbildningsnivå på TKM skolor generellt i EU medlemsländer, men att detta främst bör ses över på nationell nivå .

 

Michael McIntyre EHPA(European Herbal Practioner Association) UK .

Materialet som Michael presenterade fanns tyvärr ej med som hands out , vi återkommer med en fylligare rapport vid senare tillfälle.

Situationen i Storbritannien har mer fokus på vilka terapeuter som ska få behörighet att arbeta med örtmediciner ,myndigheter vill införa en typ av legitimering. Med hjälp av en folkstorm som har framkallats från EHPA och media  har politiker börjat lyssna på argument från EHPA  Detta är en fråga som upprör stora känslor hos den brittiska populationen.Michael redogjorde för en lagparagraf som kan rädda situationen till fördel för EHPA. Om EPHA vinner denna process kan det  även gynna oss andra i resterande medlemsländer som arbetar med örtmedicin

Nästa möte med EBF kommer att äga rum i April 2010.

Lars Nilsson / Sammankallande Örtgruppen i  Sv.Akupunkturförbundet

X