Att använda San Jiao teori i klinisk Akupunktur | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Av: Av Tian Li Lao enligt Professor Yang Jia San. Översatt av. Thomas Frithiof

Teorin om San Jiao San Jiao är en av de sex Fu organen och är primärt viktig för människans liv.Nan Jing säger: ”San Jiao är en väg för vatten och säd, det är här Qi slutar och börjar”. Zhong Zang Jing säger:
”San Jiao leder de 5 Zang och de 6 Fu samt Ying, Wei och Jing Luo, det yttre och det inre, det högra och det vänstra och övre och nedre Qi”.

Det fundamentala skälet till att San Jiao har en sådan betydelsefull ställning är att den kontrollerar flödet och rörelsen av Yuan Qi. Nan Jing säger: ”Livskraften som rör sig nedanför navlen mellan Njurarna, ursprunget till de 12 meridianerna, har ett äldre namn och kallas ”Yuan”. San Jiao är befodrareren av Yuan Qi och kontrollerar rörelsen av de 3 Qi som passerar genom de 5 Zang och de 6 Fu”.

Yuan Qi är kroppens ursprungliga motiverande kraft och är ursprunget till organen och meridianerna. Genom San JIao så når Yuan Qi hela kroppen. I sin övre del så går den genom Hjärta och Lungor och när och driver Qi och Blod. I sin mellandel penetrerar den Magen och Mjälten och bryter ned och ”mognar” vatten och säd. I sin nedre del går den genom Lever och Njure och och samlar upp och minskar kroppsvätskor.
Funktionerna hos övre, mellan och nedre Jiao tillsammans med Yuan Qi:s aktivitet överenstämmer med de funktionella rörelserna hos organen i övre, mellan och nedre delen av kroppen. Yuan Qi uppstår ur ”före himlens” essans i Njuren och har sitt centrum i Njur regionen, därför så styr Njurarna Yuan Qi. När man säger att San Jiao styr flödet av Yuan Qi så menar vi att San Jiao hjälper Njuren att fullfölja sina fysiologiska funktioner. Sett på detta sätt, så kan man anse att San Jiao tillhör Njuren, som det också sägs i Nan Jing ” Shao Yang meridianen tillhör Njuren”. Så patologiska förändringar i San Jiao beror för det mesta på otillräckligt eller disharmoniskt flöde av Yuan Qi, vilket gör befodran av Yuan Qi:s flöde nödvändigt vid akupunktur behandling.

I TCM så är Hjärta och Njure de mest betydelsefulla organen. Hjärtat befinner sig i övre delen av kroppen och styr blodkärlen, Njuren är ursprunget till Yuan Qi och befinner sig i nedre delen av kroppen. Hjärtat har Perikardiet som skydd och som först nås av patogener, Njuren har San Jiao som utför dess funktioner. San Jiao och Perikardiet motsvarar det yttre och det inre. En kontrollerar Qi den andra Blod och dirigerar därför Qi och Blod. Waiguan Sj-5 länkar ihop San Jiao meridianen med Perikardium meridianen via Yang Wei meridianen. Neiguan P-6 länkar ihop Perikardium meridianen med San Jiao meridianen via Yin Wei meridianen. Det inre och det yttre kommunicerar via dessa två aku-punkter. Detta kokretiserar TCM principen om det ömsesidiga beroendet hos Qi och Blod och att Yin och Yang har en gemensam källa. Därför kan man säga at teorin om San Jiao fullbordar det system av teorier om fysiologiska företeelser som finns i TCM.

Användning i praktiken
Teorierna om San Jiao erbjuder inte bara vägledning om hur man behandlar sjukdomar i San Jiao, utan inkluderar också hur de 12 Yuan punkteran och San Jiao punkterna används.

Klinisk användning av Yuan punkterna
Yuan punkterna är punkter på de 12 meridianerna där Yuan Qi går upp till ytan och dröjer sig kvar. Dom har de speciella egenskaperna att de reglerar och tonifierar Yuan Qi, att stärka Zheng Qi (kroppens samlade hälsosamma Qi) och att skingra Xie (patogena faktorer), de är också huvudpunkter när man vi behandla sjukdomar i ZangFu. Eftersom Yuan Qi skyddar mot yttre patogena faktorer, så kan den stimuleras via Yuan punkterna för att skingra patogenerna och för at stärka kroppen. Njurens Yuan punkt Taixi KID-3 är allmänt använd för att behandla ömma och svaga knän och nedre rygg, yrsel, tinnitus och inkontinens och oreglerad urinavgång som beror på en svaghet i Njurens Qi. Leverns Yuan punkt Taichong LIV-3 används för att behandla tillstånd som huvudvärk, dimsyn och yrsel beroende på otillräcklig Lever och Njur Yin eller beroende på att Leverns yang stiger. Mjältens Yuan punkt Taibai SP-3 används för att behandla svaghet i Mjältens Qi med smärtor i abdomen och svaghet i armar, ben eller tillstånd där Mjältens Qi är svag som; ödem i extremiteterna beroende på stagnation av vatten och fukt. Professor Yang kombinerar ofta Taiyuan LU-9, KID-3 med Taibai SP-3 för att behandla fall där svaghet i Lunga, Mjälte och Njure där San Jiao misslyckas med att forsla bort ett överflöd av vatten och fukt och symtom av oreglerad urinering och ödem i extremiteterna finns.
Yuan punkterna stimulerarar den drivande kraften hos Yuan Qi och har då förmågan att jämna ut flödet av Qi i organen och flödet av Qi och Blod i meridianerna.Med dom kan man behandla tillstånd som beror på Qi obstruktion i organen och ett rebelliskt flöde av Qi och smärta beroende på ett disharmoniskt flöde av Qi och Blod. The Zhenjiu Dacheng säger: ”Taiyuan LU-9 är viktig för att behandla rebellisk Qi vid Bröst Bi (1) och är bra för gamla människor. Daling P-7 är signifikant för sin förmåga att behandla anfåddhet (dyspné), smärtor i flankerna och bröstet och besvärlig hicka”
I nutida klinisk praktik används Taiyuan LU-9 ofta för att behandla utvidgande smärta i brösten och Qiuxu GB-40 används för behandling av värk och smärtor i flanker och bröst. Professor yang själv använder gärna Taiyuan LU-9, Daling P-7, och Shenmen HE-7 för behandling av ”rörelse i diafragman beroende rebellisk Qi” och oavbrutet hickande.
De viktigaste kombinationerna av Yuan punkterna med andra typer av punkter följer nedan.

Kombination av Yuan och Luo punkter
Vi kan skilja mellan kombinationen av Yuan och Luo punkter av yttre/inre relaterade meridianer och de som tillhör samma meridian. Kombination av Yuan och Luo punkter hos yttre/inre relaterade meridianer är indikerade när det finns en sjukdom i en specifik meridian och samtidigt symtom i den yttre/inre relaterade meridianen kan observeras. I dessa fall så väljs som huvudpunkt
Yuan punkten hos den första meridinanen och Luo punkten i den relaterade yttre/inre meridianen väljs som ”gästpunkt”.
Tex: Om det huvudsakliga problemet finns i Gallblåse meridianen, med smärtor i flanker och bröst, torr mun med bitter smak och samtidigt finns det symtom i Lever meridianen som yrsel och dimsyn tex. så väljs som huvudpunkt Gallblåsans Yuan punkt Qiuxu GB-40 och Leverna Luo punkt Ligou LIV-5 väljs som gästpunkt.
I andra fall väljer professor Yang enligt principen ”Långvarig sjukdom orsakar svaghet”. För att behandla kronisk sjukdom i en meridian så väljer han då Yuan punkten i den meridianen för att tonifiera tomheten och återupprätta Zheng Qi och han kombinerar behandlingen med att använda Luo punkten i samma meridian för att öppna och penetrera till Luo meridianen.
Tex: För kronisk Hosta nåla Taiyuan LU-9 i riktning mot Lieque LU-7. För kronisk Hjärtklappning och smärta i bröstet nåla Dailing P-7 i riktning mot Neiguan P-6.

Kombination av Yuan och Back Shu punkter
Här kombineras organets Yuan punkt med den relevanta Back shu punkten. Yuan punkten stärker och tonifierar organets Yuan Qi medan Back shu punkten också tonifierar svaghetn och stärker Zheng Qi. Den här kombinationen är ömsesidigt främjande och passar speciellt vid kyla och tomhet i organen. Professor Yang använder vanligen Taiyuan LU-9 i kombination med Back shu punkten Feishu BL-13 (Lungans Back shu punkt) vid brister hos Lungan med symtom som; hosta och anfåddhet, eller Taibai P-3 kombineras med Pishu BL-20 och Weishu BL-21 (Mjälte och Mages back shu punkter) för att behandla svaghet i Mjälte och Mage med symtom som; dålig aptit och ”hängiga” armar och ben. När kyla symtom är mycket markerade så används Moxa:

Kombinationen av Yuan och He Sea punkter
Vid kombinatione av Yuan och He Sea eller lägre He Sea punkter skiljer vi mellan kombinationer av punkter på yttre/inre relaterade meridianer, på samma meridian och på olika meridianer.
Vid kombination av punkter på relaterade yttre/inre meridianer så används ofta Yuan punkten på den inre meridianen med He Sea eller nedre He Sea punkten av den yttre meridianen för att påverka en sjukdom som finns både i den yttre och den inre meridianen. Tex. Taibai SP-3 kombineras med He Sea punkten på magens meridian Zusanli ST-36 för att stärka Mjälten och harmonisera Magen, och att få det klara att gå uppåt och det orena att gå neråt. Detta görs när Mage och Mjälte är i disharmoni, med symtom som; svullen abdomen, dålig aptit, kräkning och diarré. Vid tillstånd där Lever/Gallblåse eld går uppåt, orsakar smärtor och fullhet i bröst och flanker, bitter smak i munnen, dimsyn så används Taichong LIV-3 i kombination med He Sea punkten på Gallblåse meridianen Yanglinguan GB-34 för att dränera Levern och reglera Gallblåsan.
Ettt exempel på en kombination av Yuan och He Sea punkter är at använda Hegu LI-4 med Quchi LI-11 för at rena och reglera övre Jiao.
Kombinationen av Yuan och He Sea punkter på olika meridianer kan vara att använda Hegu LI-4 med Shangjuxu ST-37, den nedre He Sea punkten på Tjocktarms meridianen för att rena från hetta och öppna tarmarna. Ett ennat exempel är att använda Taixi KID-3 med Weiyang BL-39 den nedre He Sea punkten på San Jiao meridianen för att tonifiera Njuren och reglera San Jiao.

Speciella anmärkningar vad gäller den kliniska användningen av punkter på San Jiao meridianen
San Jiao är Yang till sin natur och en av de sex Fu. Den huvudsakliga indikationen för punkterna på San Jiao meridianen bestäms av att de är punkter på en Yang meridian. Dessa punkter behandlar för det mesta den yttre delen av kroppen och tillstånd med fullhet (Shi) och hetta. Men San Jiao meridianen relaterar också till Njur meridianen och är den väg som Yuan Qi använder så därför har dess punkter speciella egenskaper.

Behandlingen av öron sjukdomar
Professor Yang använder punkter på San Jiao meridianen som huvudpunkter för att behandla öronsjukdomar oberoende om de beror på tomhet (Xu) eller Fullhet (Shi) eller vilken etiologi (orsaker) de än har. Exempel: Jing-Well punkter kan skingra vind rena från hetta, så tillstånd av vind-hetta kan oftas behandlas genom att blöda Guanchong SJ-1, Ying-spring punkter har den speciella funktionen att rena från hetta därför vid problem med öronen där det finns uppblossande hetta så kan Yemen SJ-2 användas. Yuan punkter tonifierar och stärker Yuan Qi så Yangchi SJ-4 är därför användbar svaghet i Njuren ger öronproblem. Waiguan SJ-5 är den huvudsakliga punkten för att behandla alla typer av öronsjukdomar.

Behandling av Qi relaterade problem
Alla punkter på San Jiao meridianen har den funktionen att de tonifierar Yuan Qi i San Jiao och kan jämna ut och reglera flödet av Qi samt rena och dränera meridianerna. Punkterna är bäst när flödet av Qi och Blpd är ojämnt, eller när Qi är rebellisk. Punkterna på San Jiao meridianen behandlar tillstånd som finns i meridianen som Lingju Jingmaipian säger och beskriver dem som behandlandes: ”Smärta i hörnet av ögat, kinden, bakom örat, nacken, skuldran, övre armen och armbågen och i lill och ringfingret” men dom reglerar också och bygger upp flödet av Qi och Blod i hela kroppen. I Jia Yi Jing sägs: Guanchong SJ-1 behandlar akut Gastro enterit, Tianjing SJ-10 behandlar Bi i bröstet och smärta i Hjärtat. Enligt Zhenjiu Da Cheng behandlar Waiguan SJ-5 ”smärta och bedövningskänsla i de 5 fingrarna, när de inte kan röra (på) saker, Zhigou SJ-6 behandlar hängiga armar/ben, gastroenterit och kräkning och Tianjing SJ-10 skador i nedre rygg och höft smärta”. Nutida klinisk användning av Tianjings SJ-10 funktion av att reglera Qi och öppna i bröstet används vid tillstånd av tryck och smärta i bröstet, använder Naohui SJ-13 för att reglera Qi och skingra slem och behandla Luoli(2) och Zhigou SJ-6 för at reglera Qi och penetrera Fu vid förstoppning.

Att reglera centrum
Punkter på San Jiao och Gallblåse meridianerna kan normalt rena ifrån och skingra patogena faktorer ifrån Shao Yang och tillstånd av alternerande kyla och hetta (i extrema fall, malaria) som kan drabba Shao Yang meridianen. Waiguan SJ-5 är Luo punkten på San Jiao meridianen, mötespunkten för Shao Yag och Jue Yin meridianerna på armen och Konfluens (mötes) punkten på Yang Wei meridianen. Waiguan SJ-5 kan dränera och rena meridianerna, reglera Qi och cirkulera Blod, penetrera och reglera San Jiao. Det är en primär punkt på San Jiao meridianen.

Regler för att behandla tillstånd i San Jiao
San Jiao är roten till Yuan Qi och därför måste huvudintresset när man behandlar San Jiao vara att Justera Yuan Qi. Professor Yang använder både distala och lokala punkter i sin utövning och särskiljer i sin behandlingsmetod i enlighet med övre, mellan eller nedre Jiao. De lokalt använda punkterna är huvudsakligen punkter på Ren Mai meridianen. Vid tillstånd i övre Jiao använd Shanzhong REN-17, i mellan Jiao använd Zhongwan REN-12 och i nedre Jiao använd Qihai REN-6. Distalt använda punkter är Yuan punkterna som då väljs efter de organ som är involverade. Tex. för åkommor i övre Jiao används Dailing P-7 och Taiyuan LU-9, för mellan Jiao används Taibai SP-3 och för nedre Jiao används Taixi KID-3 och Taichong LIV-3. Ren Mai meridianen relaterar i gunden till Njuren och penetrerar San Jiao, därför kan dess punkter influera San Jiao och Yuan punkterna reglerar Yuan Qi. När de två kombineras så befrämjar de ömsesidigt varandras funktioner med att sprida och tonifiera. Vid ett tomhets tillstånd är det relevant att lägga till lämpliga Back Shu punkter för att öka den tonifierande effekten. Vid ett fullhets kommer kombinationen med Front Mu punkter öka den utdrivande effekten av de patogena faktorerna.

En fallbeskrivning
Zhao, F, 29, från Hebei.
Utvecklade en hicka 1978 beroende på emotionell obalans, lider allmänt av yrsel och har bedövningskänsla i händer och fötter. Har ofta använt lugnande medel men med liten effekt.
Noteringar: Hicka utvecklas plötsligt när hon blir arg, hickan kommer i anfall och efter ett tag blir den högljudd. Hon har smärta i flankerna och en känsla av tryck i bröstet. Kan inte sitta eller ligga ner i lugn och ro och känner att situationen är outhärdlig. Aptit, urin, avföring och menstruation är normala. Tungspetsen är röd, beläggningen vit. Pulsen är sträv och hal.
Diagnos: Hicka.
Diffrentiering: Ilska och känslor atackerar Leversystemet, Lever Qi attackerar magen och får diafragman att röra sig. Platsen för sjukdomen är övre och mellan Jiao.
Behandlingsprincip: Dränera och reglera Qi mekanismen, dra ner rebellisk Qi och Lugna Levern.
Punkter: Taiyuan LU-9 nålas genom till Jingu LU-8, Daling P-7 nålas genom till Neiguan P-6, Shenmen HE-7, Shanzhong REN-17, Susanli ST-36.
Metod för Akupunktur nålarna: Stark dispersion på Shanzong REN-17 och Susanli ST-36. Alla andra punkter dispersera och tonifiera ”jämnt” (even metod). Behandla 1 gång per dag de första 3 dagarna efter det 1 gång varann dag. Låt nålarna sitta 30 minuter.
Förklaring: Shanzhong REN-17 reglerar och jämnar ut Qi mekanismen samt dränerar och reglerar övre Jiao. Taiyuan LU-9, Daling P-7 och Shenmen HE-7 reglerar Qi i övre Jiao. Susanli ST-36 harmoniserar magen och pacificerar rebellisk Qi och reglerar mellan Jiao. Daling P-7 som nålas genom till Neiguan P-6 öppnar bröstet och reglerar diafragman. Efter 1 behandling så stoppade hickan, men trycket i bröstet fortsatte. Taichong LIV-3 (Yuan punkt på Lever meridianen), lades till för at lugna Levern och reglera Qi. Efter 10 behandlingar var klienten kurerad.

Fotnötter:
1. Bi i bröstet – smärta och blockering i bröstet
2. Luoli – svullna lymfkötlar i nacke och runt örat.
(Denna åkomma beskrivs i JCM:31, September 1989).

Publicerad: |2007-09-15|

X