Ljus över vår verksamhet | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Av: Lars G Holm akupunktör tkm Stockholm
I en av de åtgärder som jag nu deltar i inom Svenska akupunkturförbundet ingår en sammanställning över vårt förbund och oss medlemmar för allmänhetens och myndigheters kännedom.
Ett dokument utformas under våren för att beskriva traditionell kinesisk akupunktur och vår yrkesgrupp, akupunktörer. Vidare beskrivs ett antal mål som vi (förbundet) vill presentera för allmänhet och politiker; bl a ett förslag på utformning för legitimering av oss som enskild yrkesgrupp och forskning över akupunktur.

Det är ett digert område att beskriva akupunkturen som ställer oss som förbund och yrkesgrupp under luppen. Det finns kritiker som med all rätt kommer att ifrågasätta oss och tkm-akupunktur. En del frågeställningar har uppkommit under arbetets gång som tål att spridas för kännedom inom förbundet.

Här följer några kritiska frågeställningar mot traditionell kinesisk akupunktur med några ord till dess försvar.

Hur traditionell och gammal är egentligen kinesisk akupunktur?

Akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin har uppkommit genom sammanställningar av delar ur den klassiska kinesiska medicinen och filosofin som det finns belägg för från årtusendena f kr. Forskare är oeniga om när akupunktur började användas. Somliga hävdar att det skedde århundradena efter Kristus och inte före år 0. En del hävdar att den akupunktur som nu utförs inom traditionell kinesisk medicin härrör från och har utvecklats från omkring 200 e kr till 1200 e kr. Även om detta skulle vara fallet så är akupunkturen en gammal läkekonst.

Akupunkturen måste utforskas innan den kan användas inom vården.

Först skall nämnas att många metoder och utföranden inom landstingsvården är outforskade men används ändå. Olika behandlingar och utföranden har genom erfarenhet inlemmats utan forskning.
För det andra; akupunkturen tillhör i dag ett område som redan nu kan utökas inom vården för ytterligare utvärdering pg a tidigare erfarenheter och studier i Sverige och utomlands. Detta betyder inte att det inte skall forskas på akupunktur i framtiden men att metoden redan nu kan prövas för vidare användningsområden.

Det går inte att forska på traditionell kinesisk akupunktur därför att behandlingarna utförs olika på alla.

Det går visst att göra studier. Forskning på tkm-akupunktur kan utföras med olika mätmetoder. Det kan röra sig om hur många som uppfattar sig som friska över tid och eventuellt återgår till arbete från sjukskrivning jämfört med dem som kvarstår i sjukdom.

Det finns också en internationell forsknings-skala där patienten själv beskriver förbättring/försämring av behandling som sedan kan utvärderas.
På detta sätt kan traditionell kinesisk akupunktur jämföras med landstingets sensoriska nervstimulering.

Bara nutida västerländsk akupunktur kan accepteras.

Inom landstinget utförs akupunktur som benämns sensorisk nervstimulering eller västerländsk akupunktur. Utbildningarna för denna typ av behandlingar är oftast mycket korta och anses säkra då det är legitimerad landstingspersonal som utför behandlingen.
Men att bortse från och inte studera grunderna i traditionell kinesisk medicin; historia, nåltekniker, behandlingsförslag och den skatt av behandlingserfarenheter som där finns urvattnar akupunkturen och bortser från tidigare erfarenheter.
Att allmänheten skulle godkänna kortkurser i akupunktur, ibland endast 10 dagar, torde ifrågasättas starkt i framtiden.
Som kontrast bortser vården och en del politiker från att det finns flerårigt utbildade akupunktörer med skolning inom traditionell kinesisk akupunktur och västerländsk medicin.

Alternativ-/komplementärbehandling passar inte inom vården.

Vad som är alternativt och konventionellt är inte i alla stycken glasklart och växlar över tid efter som att alternativ upptas i det konventionella. Enkelt sagt; det finns flera behandlingar som ansetts alternativa eller opassande men som sedan upptagits och använts inom konventionell vård. Också teorier, medicinering och behandlingssätt inom konventionell vård omvärderas ständigt; annars vore medicinen död.

Det är viktigare att lägga pengar på annat än akupunktur och liknande alternativa behandlingar.

Det vore anmärkningsvärt om inte mer medel avsattes för uppmärksammandet av akupunkturen och akupunkturforskningen. Det finns redan tydliga tecken genom studier att akupunktur kan användas vid ett flertal sjukdomar/tillstånd och då skall forskning klart stödjas på området.

Vården är betald av oss skattebetalare och därför är det av största vikt att behandlingar och metoder som gagnar den allmänna vårdens utveckling undersöks. Påståendet ovan bygger på okunskap, speglar demokratibrist och visar på motviljan till nya metoder.

Sammanfattning:

Traditionell kinesisk medicinsk akupunktur förtjänar att undersökas, utforskas och jämföras utifrån sin egen natur. Att traditionell kinesisk akupunktur innehåller ett gammalt språkbruk och inte liknar nutida västerländsk medicin gör den inte nödvändigtvis overksam.
Begynnande forskning och framför allt erfarenheter styrker akupunkturens många användningsområden. Projekt i övriga västvärlden börjar spira och vi inom Svenska akupunkturförbundet – traditionell kinesisk medicin, önskar att Sverige också tar akupunkturen på allvar och startar projekt och forskning på området.

X