Vanliga frågor och svar om akupunktur och förbundet

Vad definierar en akupunktör?
Enligt internationell standard skall en akupunktör (behandlare som utför akupunktur) ha flerårig utbildning.
Grunderna inom traditionell kinesisk akupunktur skall ha studerats och praktiserats ett flertal år samt i västvärlden även en för akupunkturen anpassad skolmedicinsk basutbildning ha genomförts. Hör alltid med den som utför akupunktur hur lång utbildning denne har och om ansvarsförsäkring finns.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen är vanligtvis treårig, upp till fem år.
Vidareutbildningar sker även, i Sverige årsvis genom Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin.
Minimikrav för akupunktörer anslutna till Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin är studier i TKM under tre år enligt förbundets kursplan samt basmedicin enligt förbundets målbeskrivning/ kursplan motsvarande 60 högskolepoäng.

Vad kan akupunkturen hjälpa?
Akupunktur påverkar allmäntillståndet och medverkar till homeostas/jämnvikt i kroppens funktioner.
Det anses som en av grundpelarna inom traditionell kinesisk akupunktur att stödja redan befintlig god hälsa såsom att exempelvis påverka blodtrycket att hållas på en fortsatt normal nivå. Sjukdomsbehandling är också en del av akupunkturen och gäller både vid kroppslig såväl som själslig ohälsa. Behandlingsområdena är av mycket skiftande slag och av ett stort antal tillstånd eftersom akupunkturen påverkar hela kroppen. WHO listar och dokumenterar sjukdomar, symtom och andra tillstånd där akupunktur har haft vetenskapligt bevisad effekt genom kontrollerade studier. Klicka här för att läsa hela rapporten.

Hur många behandlingar krävs med akupunktur?
Varje person behandlas utifrån sitt tillstånd, symtom/kroppstecken. Behandlingsupplägget är beroende av många saker såsom problemets storlek, hur detta uppkommit, hur länge det har funnits och personens övriga hälsa och livsstil. Mycket förenklat beskrivet behövs 5 behandlingar för lindriga besvär, 10-15 eller fler vid kroniska tillstånd. Därefter kan enstaka stödbehandlingar ges månads- eller kvartalsvis efter avslutad behandlingsåtgärd.

Är patienten försäkrad under behandling?
Svar ja. Ansvarsförsäkring finns hos alla akupunktörer som är medlemmar i Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin.

Hur ställer akupunktören sin diagnos/hälsobedömning?
Vad den sökande berättar är av stort värde för akupunktören. Akupunktören frågor också om hälsan i stort, livsstil och kroppen i allmänhet för att skapa en helhetsbild att utgå ifrån vid behandlingen. En kroppsbedömning genom kinesisk medicinsk pulstagning och inspektion av tungan sker också.

Vad menas med att akupunktörer ser helheten kring patienten?
En god diagnos/kroppsbedömning och en verksam akupunkturbehandling kräver att den sökande bedöms både kroppsligt och själsligt. Därför är en människas känslostatus också viktig vid behandling av sjukdomar. Behandlaren och den sökande försöker tillsammans ta reda på roten till besvären och försöker förändra situationen av både närmiljön, födointag och flera andra påverkbara saker.

Följer Svenska Akupunkturförbundets akupunktörer Socialstyrelsens hygienkrav?
Svar ja. Förbundet har även demokratiskt och enhälligt stadgat att förbundets medlemmar endast får använda engångsnålar. Förbundet har också utarbetat hygienföreskrifter och rutiner för egenkontroll enligt socialstyrelsens föreskrifter.

Vilka är riskerna med akupunkturbehandling?
Skadorna försumbara eller mycket små om akupunktur utförs av flerårigt utbildade akupunktörer. Ibland kan den behandlade uppleva kortare stegring av ett symptom såsom ökad svettning efter behandling. Detta är dock snabbt övergående och skall ej ses som farlig biverkan för kroppen. Upplevs något besvär efter behandling ska man alltid kontakta sin akupunktör.

Kan min läkare skriva en remiss till en akupunktör och landstinget betala?
Tyvärr inte i dagsläget.

Vårt förbund, politiker och enskilda strävar efter att den enskilda patienten skall ha rätt till skattepengar för behandling med traditionell akupunktur, dvs Fritt Vårdval. Framtiden får utvisa om någon förändring kommer till stånd då detta är en politisk fråga. Många företag betalar eller subventionerar sina anställda och det finns skatteavdrag för rehabilitering

Vilka fall skickar akupunktörer vidare till läkare?
Enligt våra etiska regler är akupunktörer, anslutna till Svenska akupunkturförbundet – TKM, skyldiga att skicka vidare alla patienter där man misstänker allvarlig sjukdom, där läkarens bedömning är nödvändig eller där annan vård skulle vara mer verksam. De flesta akupunktörer arbetar nära läkare och annan sjukvårdspersonal men som privata aktörer. Vi ser ingen motsättning mellan traditionell kinesisk medicin och västerländsk medicin. Den behandling som gagnar patienten bäst skall användas. Vi ser det dock som viktigt att patienten informerar både akupunktör och läkare om pågående behandlingar.

X